Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder - medmindre andet er aftalt skriftligt - ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra:

Højtvibrerende nærværende lederskab ApS (Herefter HNL ApS)
Transformyourlife.dk 
Bøgelundgyden 8
5500 Middelfart 
CVR: 38031147

Kontakt os på support@transformyourlife.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, eller med post eller fragtmand.

Produkter kan købes via Kreditkort betaling med VISA-kort, Mastercard og flere. (dog ikke Dan-kort)

Alle priser er i danske kroner inkl. moms.


Online produkter
Online produkter leveres umiddelbart efter køb, og der er derfor ingen fortrydelsesret, når købet er gennemført.


Produkter købt med ratebetaling
Udvalgte produkter kan betales i rater. Det vil fremgå af købssiden, hvis det er muligt. Der tilskrives ingen renter eller gebyrer, så raterne udgør tilsammen udelukkende den fulde produkt-pris.

Du forpligter dig ved betaling af første rate, til at betale alle resterende rater uanset i hvilken grad du benytter produktet efterfølgende.

Du modtager en email med bekræftelse på købet, og der er via din Simplero-profil adgang til at se kommende rate-betalinger. Er du i tvivl om kommende rater, er du selv forpligtet til at rette henvendelse til ovenstående mail adresse.Abonnementer som fornyes automatisk
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver faktureret for hver abonnementsperiode. Kvittering tilsendes per email ved registrering af betalingen.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

På udvalget produkter fornyer abonnementet automatisk ved udløb med mindre du forinden opsiger abonnementet på din Simplero-profil.

Det fremgår af købssiden, hvis et produkt er et abonnement med automatisk fornyelse.


Produkter med kombineret online adgang og fysisk event(s), retreat(s) eller workshop(s)
Eksempelvis: Livsforvandler Uddannelsen og Persontypelæser Uddannelsen

Online produkter leveres umiddelbart efter køb, og der er derfor ingen fortrydelsesret, når købet er gennemført. Er der i forbindelse med online produktet fysiske events, retreats eller workshops, som udgør en del af produktet gælder følgende i forhold til fortrydelsesret.

Ønsker du ikke at deltage eller færdiggøre en uddannelse, kan du 5 måneder efter opstart opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Det betyder at du minimum skal betale 6 måneder af uddannelsen, uanset hvornår du opsiger aftalen. Eksempelvis for Livsforvandler Uddannelsen 6 af 9 måneder = 2/3 af beløbet. jv. forbrugerloven

Dette gælder uanset hvor meget af de fysiske events eller online undervisningen, du allerede har deltaget i. Det er ikke muligt at fravælge særlige elementer af produktet, med mindre der på forhånd er indgået skriftlig aftale herom.

Vælger du selv at stoppe din aktive deltagelse og opsige aftalen, skal vi have meddelelse herom på ovenstående mail adresse.
Skriver du til os, at du stopper på uddannelsen eller online forløbet har HNL ApS fuld ret til at suspendere din adgang til online grupper og stoppe levering af online materiale i form af tekster, videoer og lydfiler. Du beholder i det omfang det er teknisk muligt adgangen til det leverede materiale, så længe betalingen af dine rater sker til tiden og så længe, som du er blevet lovet på købstidspunktet.  - Se også afsnittet "manglende betaling".

 
Manglende betaling
Manglende betaling vil medføre at din adgang bliver afbrudt til dit online materiale og evt. adgang til online grupper og fora vil blive lukket. Du vil modtage op til 3 påmindelser på email indenfor 3 dage. Herefter vil det skyldige beløb blive overdraget til inkasso, hvilket medfører renter og gebyrer.

Skift af kreditkort.
Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Afvikling, ændring og aflysning
HNL ApS har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb. 

HNL ApS har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). HNL ApS kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.


Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som HNL ApS og /eller Signe Ruby og Carsten Højgård måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. HNL ApS og /eller Signe Ruby og Carsten Højgård skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om HNL ApS og /eller Signe Ruby og Carsten Højgård har handlet simpelt uagtsomt. HNL ApS og /eller Signe Ruby og Carsten Højgårds erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 10 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.


Force majeure

Force majeure er en hændelse ingen har indflydelse på, og som ikke kan forudsiges.
Alle produkter, ydelser, uddannelser, forløb og udlejninger udbudt af HNL ApS eller dennes samarbejdspartnere kan uden forudgående varsel aflyses med henvisning til force majeure. Her er tale om krig, strejke eller en naturkatastrofe, epidemier eller karantæner pålagt af offentlige myndigheder.Rettigheder og copyright
HNL ApS har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med HNL ApS. HNL ApS, Transformyourlife.dk, Signe Ruby eller Carsten Højgård må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.
Såfremt det købte eller HNL ApS, Transformyourlife.dk, Signe Ruby eller Carsten Højgård anvendes i strid med denne bestemmelse, er HNL ApS berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

HNL ApS er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.